- هتل تاج ارس

    ایـران، جلفا ، میدان یادبود، خیابان ولیعصر،جنب باغ شورا، هتل تاج ارس  ۴۲۰۱۳۵۲۲-۰۴۱    ۴-۰۴۱۴۲۰۱۳۵۱۲